1397/06/15 02:09:33

خروسک :دستورات پزشک

ninitest.com

 

Croup

: ( admission : for 2-4 h )

التهاب طناب های صوتی و و ساختمان های زیر ان لارنژیت ،لارنگو تراکئیت ،لارنگوتراکئوبرونکیت و التهاب ساختمان های بالای طناب های صوتی سوپراگلوتیت نامیده می شود .

کروپ و یا خروسک به گروه ناهمگونی از فرایندهای عفونی و حاد اطلاق می شود که با خشونت صدا ،سفه شبیه پارس سگ و همراه با استریدور و دیسترس تنفسی است .استریدور علامت انسداد راه هوایی فوقانی است

Diet :NPO

V/S :routine

1.pulse  oximetry

2. O2 (if O2 saturation less than 90%)

3. Epinephrine Nebulizer :1/1000:  ( 0.25 mg / kg )


دو و نیم سی سی برای زیر 4 سال و 5 سی سی برای سنین بالاتر .
در سه سی سی نرمال سالین حل می شود و هر بیست دقیقه تا سه با بخور داده می شود 

نلسون :0.25 تا 0.5 میلیلیتر از محلول 2.25% اپی نفرین راسمیک در 3 سی سی نرمال سالین هر 20 دقیقه تا سه بار

.5 سی سی از محلول یک در هزار ال –اپی نفرین به اندازه اپی نفرین راسمیک موثر است و عوارض جانبی بیشتری ندارد .

موارد نیاز به اپی نفرین موارد زیر است :

استریدور متوسط تا شدید در حالت استراحت

نیاز احتمالی به لوله گذاری

دیسترس تنفسی

هیپوکسی

نکته :طول مدت اثر اپی نفرین راسمیک کمتر از دو ساعت است بنابراین تحت نظر قرار دادن کودک ضروری است .

ترخیص :

پس از دو الی سه ساعت تحت نظر گرفتن و عدم وجود استریدور در حالت استراحت ،ورود هوا طبیعی است ،پالس اکسی متری طبیعی است سطح هوشیاری طبیعی است و بیمار کورتون دریافت کرده است قابل انجام است

استفاده با احتیاط فراوان از اپی نفرین در موارد زیر :

تاکی کاردی

شرایط قلبی نظیر تترالوژی فالوت

انسداد خروجی بطن

4. Dexamethosone   ( Amp 8 mg ) : 0.6 mg / kg IM . IV , single dose ( max : 10 mg )

( can be repeated q 6 h )

5. Nebulizer  Budesonide ( pulmicort ) : ( Nebulizer solution 0.25 mg ) : BID

6. Cool mist

7. lat  Neck x ray ( after stabillzation )

(8). Hospitalize if :

progressive stridor ;

severe stridor at rest ;

severe respiratory distress ;

hypoxia and cyanosis ;

depressesd mental status ;

poor oral intake .

(9). Intubation + Transfer to ICU : if in severe distress & PCO2>  50 ; PH < 7.2 ; po2 <70

2021 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir