1397/05/29 01:43:53

گلودرد چرکی حاد .دستورات پزشک

ninitest.com

 

 گلودرد  در طب سرپایی    Acute pharyngitis : ( OPD )

 

فارنژیت به معنی التهاب حلق شامل قرمزی،ورم،وجود ترشح چرکی ،و وجود زخم و یا وزیکول است .التهاب می تواند ناشی از عوامل محیطی نظیر دود تنباکو،آلودگی هوا و یا عوامل حساسیت زا باشد .می تواند ناشی از تماس با مواد سوزاننده ،غذاهای داغ و مایعات داغ باشد .دهان و حلق می تواند در بیماری های التهابی مختلفی نظیر 

تب دوره ای 

استوماتیت افتی 

سندرم فارنژیت ادنیت 

بیماری کاوازاکی 

بیماری التهابی روده 

سندرم استیون جانسون و

لوپوس درگیر شود 

افتراق علل عفونی از غیر عفونی سهل است ولی در بین عوامل عفونی تشخیص عامل بوجود اورنده اسان نیست .

Viral

Acetaminophen ( Drop 100/1ml & SYR 120mg/5 ml & Tab 325 ,500 & supp. 125.325 )

5-10 mg/kg/dose QID  

5-10 MG/KG/DOSE QID

 5- 10 mg / kg / dose QID

Or

ibuprofen ( BRUFEN ) (SYR 100/5 & Tab 200,400 ) :

 5- 10mg / kg / dose QID

Or

: Anesthetic  sprayes and lozenges ( often containing benzocaine ,phenol ,or menthol ) 

در کودکانی که از نظر تکاملی برای استفاده از این مواد متناسب باشند .

systemic corticosteroids

صرفا در مواردی که به علت مونونوکلئوز عفونی درگیری راه هوایی وجود دارد .و مطالعه ای که اثربخشی وبی ضرر بودن استرویید ها در فارنژیت کودکان را اثبات کند وجود ندارد و در بیشتر موارد فارنژیت کودکان توصیه نمی شود  

 

 

*Streptococcal

1) Rapid antigen test   ( strep  )

2) Throat culture

3) Antibiotics :

Amoxicillin

: 50 mg / kg ONCE DAILY(MAX 1000 MG) FOR  10 days  

penicillin V ( SYR 125=200 000 IU , 250=400 000 IU & Tab 250,500 ) :

Under 27kg :

250mg BID FOR 10 DAYS  ,

over 27 kg:

500 mg BID FOR 10 DAYS  

 

Penicillin G benzathine (SINGLE IM dose)

 under 27 kg: 

 600 000 IU ,

over 27kg :

1 200 000 IU

 

Benzathine peniciline G +Procain peniciline G

(SINGLE IM dose)

 under 27 kg: 

900,000+ 300,000 IU ,

over 27kg :

900,000+ 300,000 IU ,

Peniciline allergic patients 

Erythromycin  ethyl succinate:

40 mg / kg / day up to 1000  mg /day BID FOR 10 DAYS

Erythromycin  estolate:

20- 40 mg / kg / day up to 1000  mg /day BID FOR 10 DAYS

 

 

Or Azithromycin:

12 mg / kg on 1st day then 6 mg/kg/day on 2nd -5th day QD for    5 days

Or clarithromycin :

7.5 mg / kg / dose  BID for  10days up to 500 mg 

Or clindamycin :

20 mg /kg/day up to 1800 mg/day tid for 10 days 

 

2021 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir