1397/05/27 21:51:13

مخفف ها در نسخه ونوشتن دستورات بیمارستانی

ninitest.com

Abbreviation’s definitions

Q d: 1 time per day =q 24h

BID: 2 times per day = q 12 h

TDS=TiD: 3 times per day = q 8h

QID: 4 times per day = q 6h

QHS:  every nights

QOD:  every other day

Ctrl:   control

PO: per oral

Npo:  non per oral

CBR:  complete bed rest

V/S:  vital sign

OPD: outpatient department

IU: international unit

EFF:  Effervascent

MDI: metered dose inhaler

DPI: dry powdered inhaler

div: divided

2021 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir