1396/09/15 13:19:21

کاردرمانی چیست؟

ninitest.com

 

کاردرمانی یکی از رشته های توانبخشی است که بر اجرای هدفمند فعالیت وبازی برای ارتقاءوضعیت سلامتی،کیفیت زندگی وافزایش مشارکت واستقلال درموقعیت های مختلف زندگی تأکید می کند.کاردرمانگران براساس دانش مبتنی برعلوم اعصاب،روانشناسی نوین وهمچنین علوم پزشکی ونیز با تجزیه وتحلیل فعالیت های هدفمند وبه کارگیری اصول ورویکردهای کاردرمانی به ارزیابی مراجع وپس از آن اجرای فعالیت ها وتکنیک ها واقدامات بالینی متناسب با اهداف درمانی می پردازند.کاردرمانی به طور اختصاصی درزمینه ی کودکان فعالیت وسیع دارد.

الف )کاردرمانی جسمی (حسی-حرکتی) کودکان

چه کودکانی نیازمند خدمات کاردرمانی جسمی هستند؟

کودکان دچار فلج مغزي(CP)، تأخیررشدی (Developmental delay)، اختلال هماهنگی رشد(DCD)، اختلالات و بیماري‌هاي عصبی- عضلانی (مانند دیستروفی عضلانی، نوروپاتی، میوپاتی)، دررفتگی مادرزادی لگن(CDH)، تورتیکولی(کج گردنی مادرزادی)، آسیب اعصاب محیطی مانند فلج ارب ، نقایص لوله عصبی مانند اسپاینابیفیدا، اختلالات حرکتی، بیماریهاي متابولیک، کودکان با مشکلات تعادلی و مخچه ای، مشکلات قدرت و تحمل عضلانی، کودکانی که به دلیل پوسچر نامناسب یا ضعف عضلانی دچار کوتاهی شده اند و ... .

اهداف کاردرمانی جسمی در کودکان شامل چه مواردي است؟

توانبخشی مشکلات ونقایص جسمی کودکان جهت ارتقاء سطح بازی و مشارکت اجتماعی، تسهیل مراحل رشد حرکتی (مانند گردن گرفتن، نشستن، چهار دست و پا رفتن، ایستادن، راه‌رفتن و ... )، تعدیل ‌تون ‌عضلانی،‌ رفع و پیشگیری از بدشکلی‌هاي مفصلی و جسمانی، مهار رفلکس‌هاي پاتولوژیک موجود، تسهیل واکنشهاي تعادلی و حفاظتی، ، ارائه‌ي مشاوره به والدین در رابطه با وضعیت‌هاي صحیح و الگوهاي درمان درمنزل وپیشگیری از الگوهاي غلط ، اعمال کشش روي عضلات کوتاه شده، کنترل و یادگیري حرکتی، آموزش مهارتهاي روزمره زندگی (ADL)جهت استقلال هرچه بیشتر درزندگی روزمره و... .

ب) کاردرمانی در اختلالات ذهنی و روانپزشکی کودك

چه کودکانی به خدمات کاردرمانی ذهنی نياز دارند؟

کودکان مبتلا به اختلالات نافذ رشد(اوتیسم، آسپرگر، سندرم رت و ...)،کودکان مبتلا به انواع اختلالات یادگیري اعم از اختلال خواندن(Dyslexia)، اختلال نوشتن(Dysgraphia)، اختلال ریاضیات(Dyscalculia)و نیز کودکانی با مشکلات دست خط، کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و کودکانی با تشخیص اختلال بیش فعالی و نقص در توجه و تمرکز(ADHD)، کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی با عللی چون اختلالات متابولیسم مادرزادی مانند فنیل کتونوریا یا نقایص ژنتیکی( سندرم داون،سندرم لش نیهان، سندرم پرادرویلی،سندرم ویلیامز،سندرم xشکننده و...)، اختلالات یکپارچگی حسی (SID)و رفتارهایی چون حس جویی و اجتناب حسی و...، اختلالات رفتاري مانند (پرخاشگری،لجبازی،بیقراری، وابستگی، نافرمانی، رفتارهای منفی و...)، اختلال هماهنگی رشد، اختلال در مهارتهای دستی(مانند دست نویسی ضعیف)، مشکلات هوشی و کم توانی ذهنی، فوبیا یا ترس شدید، مشکلات ارتباطی- اجتماعی، مشکلات اضطرابی و افسردگی، وسواس، کودکان با اعتماد به نفس پایین، عدم کاربرد یکی از اعضاي بدن و انکار عضو و... .

اهداف کاردرمانی ذهنی در کودکان شامل چه مواردي است؟

ارتقاء سطح توانایی های کودک  به منظور کسب رفتار هنجار متناسب با موقعیت هاوجامعه، بهبود مهارتهای ارتباطی وافزایش سطح مشارکت اجتماعی کودک، ارتقاء سطح آموزشی کودک ورفع مشکلات آموزشی، ارتقاء سطح بازی کودک، مداخلاتی در جهت تسهیل یکپارچگی حسی و پردازش حواس گوناگون( بینایی،شنوایی، لامسه، بویایی، چشایی، حس عمقی وحس وستیبولار)، بهبود مهارت‌هاي حرکتی ظریف و درشت، بهبود مهارت‌هاي شناختی (شامل: درك مفاهیم، توجه و تمرکز، حافظه، مهارت هاي حل مسئله و استدلال، تفکر انتزاعی و کارکردهاي اجرایی و ...)، بهبود مهارت هاي ادراکی و حسی (شامل: تصویر بدنی، ادراك بینایی، ادراك شنوایی و لامسه، پراکسیا یا برنامه ریزي حرکتی و ...)، بهبود مهارتهاي عاطفی (مانند کنترل هیجان)، تقویت مهارتهاي ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و ... )، رفع مشکلات رفتاری (افزایش تحمل کاری و دستور پذیری و کاهش لجبازی و ...) آموزش مهارت‌های روزمره زندگی، استفاده از بازی در راستای اهداف درمانی، آموزش مهارت‌های اجتماعی و گروه درمانی، آموزش و مشاوره به خانواده در خصوص کودک و مشکلاتی که توسط خانواده در ارتباط با کودک مطرح می شود و... .

 

منبع:http://phc.mui.ac.ir/fa/content

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir