1396/09/13 19:18:47

بررسي تاثير تجويز مكمل سولفات روي به زنان شيرده بر رشد و تكامل شيرخواران

ninitest.com

چكيده:

سابقه و هدف : علي‌رغم تاثير روي بر رشد و تكامل كودكان اما با توجه به كمبود نسبي روي در دوران بارداري به‌خصوص در قشرهاي فقيرتر جامعه، ذخايرنوزادان آنان ناچيز مي باشد .لذا با توجه به فوايد بالقوه تجويز ارائه مكمل روي به زنان شيرده و موفق بودن طرح ترويج تغذيه با شير مادر محقق بر آن شد تا تاثير تجويز مكمل سولفات روي به زنان شيرده را بر رشد و تكامل شير خواران مورد بررسي قرار دهد.

يافته‌ها : از 500 كودك مورد بررسي در دو گروه، ميزان افزايش وزن و قد در گروه مداخله به طور معني داري بيش‌تر از گروه شاهد بودو نيز زمان دست‌يابي به شاخص‌هاي تكاملي از قبيل لبخند زدن،خنديدن، بلندكردن سر،سينه خيز رفتن وچهار دست و پارفتن در گروه مداخله به طور معني‌داري كوتاه‌تر از گروه شاهد بود. اما زمان دستيابي به شاخص‌هاي ديگر مثل ايستادن،گردن گرفتن ونشستن در دو گروه تفاوت معني داري نداشت.بين وزن زمان تولد و تغييرات وزن در طي ‌مطالعه‌ارتباط‌معني‌داري‌وجود داشت .به‌اين‌معني‌كه‌هرچه كودكان وزن‌تولدكم‌تري داشتند افزايش وزن بيش‌تري داشتند.
استنتاج : با توجه به نتايج بررسي و تفاوت در تغييرات وزن وقد بين دو گروه، به نظر مي‌رسد بتوان در برنامه‌هاي ارائه مكمل به زنان شيرده افزودن روي به تركيبات را، مد نظر قرار داد.

كلمات كليدي: سولفات روي ، زنان شيرده ، رشد و تكامل ، كودكان

 

منبع :

مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره 15 - شماره 49

محمدخادملو ، آبتین حيدرزاده ، لاله ورشوساز

مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1384؛ دوره 15، آذر و دي ، شماره 49 ، صفحات: 50-56

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir